Nämnder (12 st)

För detaljerade beslut finns, förutom kommunstyrelsen och dess utskott, nio politiska nämnder. Här tolkas de övergripande politiska målen till beslut inom respektive nämnds ansvarsområde.

Namn
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens planutskott
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden
Teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd