Thorulf Empfevik (-)

Kontaktinformation

E-post:
thorulf.empfevik@varmdo.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens planutskott ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen ledamot 2022-10-27 2026-12-31