Hitta din Värmdöpolitiker

Här finns ett register över förtroendevalda, där du kan hitta kontaktuppgifter till de flesta politiker i Värmdö kommun. Du kan även se vilka ledamöter som sitter i kommunfullmäktige, styrelser och i de olika nämnderna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör medborgarna i Värmdö.

Nämnder

För detaljerade beslut finns, förutom kommunstyrelsen och dess utskott, nio politiska nämnder. Här tolkas de övergripande politiska målen till beslut inom respektive nämnds ansvarsområde.

Ovan är ett urval, se samtliga 12 nämnder.

Bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som verkar inom områden som är till nytta för kommunens invånare. Värmdö kommun äger det kommunala bolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som i sin tur äger de övriga tre bolagen.

Övrigt

Här hittar du till exempel råd, stiftelser och arbetsgrupper i kommunen.

Ovan är ett urval, se samtliga 22 övrigt.

Partier